espa-banner espa-banner
espa-banner espa-banner

Ασφάλειες Πιστώσεων – Εγγυήσεων

Promist A.E. - Ασφάλειες Πιστώσεων – Εγγυήσεων

promist guarantee insurance
Promist A.E. - Ασφάλειες Πιστώσεων – Εγγυήσεων

Ασφάλειες Πιστώσεων – Εγγυήσεων: Οι επιχειρηματίες και οι εμπορευόμενοι διατρέχουν σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους, από την αναξιοχρεότητα ορισμένων μελών του κύκλου των συναλλαγών τους.

Οι σχετικές οικονομικές απώλειες μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση πληρωμής, είτε ακόμα στην παρατεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών.

Η ασφάλιση πιστώσεων έχει αντικείμενο να καλύψει τις οικονομικές αυτές απώλειες.

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί ένα άριστο εργαλείο στη διάθεση κάθε σύγχρονου επιχειρηματία, αφού προστατεύει την επιχείρηση από εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Η ασφάλιση πιστώσεων έχει αντικείμενο να καλύψει τις οικονομικές αυτές απώλειες. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ασφάλιση έναντι της μη πληρωμής των οικονομικών απαιτήσεων από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους αγοραστές.

Οι ασφαλίσεις πιστώσεων διακρίνονται σε ασφαλίσεις:

Ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις οι κίνδυνοι είναι πού μεγάλοι και μπορεί να οφείλονται σε λόγους εντελώς ανεξάρτητους από την βούληση των οφειλετών.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η ασφάλιση Εγγυήσεων αποτελεί ένα προϊόν – λύση που παρέχεται σε όλες τις αναπτυγμένες ξένες αγορές και διευκολύνει τη λειτουργία των αξιόλογων φερέγγυων επιχειρήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Εγγυήσεις (Guarantees):
α) Άμεσες εγγυήσεις (Fidelity Guarantee)

Η πλήρωση ορισμένων θέσεων εμπιστοσύνης σε μια επιχείρηση, όπως τα ταμεία του εισπράκτορα, του διαχειριστή υλικού, του συμβούλου κλπ. συνεπάγεται πολλές φορές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση, λόγω ανεντιμότητας των ατόμων που κατέχουν τις θέσεις αυτές.
Αντικείμενου αυτού του ασφαλιστικού είδους είναι να προστατεύσει τον ασφαλισμένο από την ανεντιμότητα αυτή των υπαλλήλων και των συνεργατών, (γι’αυτό και λέγεται ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων και συνεργατών), που μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, της υπεξαιρέσεως της ιδιοποιήσεως.

β) Έμμεσες εγγυήσεις
Είναι οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως έργου, επιστροφής δανείου, εκπληρώσεως υποχρεώσεων από συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών και λοιπές εμπορικής φύσεως εγγυήσεις, (commercial fidelity guarantees), για τις οποίες συνήθως η εγγυοδοτική δραστηριότητα ασκείται από τις τράπεζες με τις σχετικές εγγυητικές επιστολές, γι’ αυτό και δεν έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας σχετικός ασφαλιστικός κλάδος.

Στην Promist A.E. μπορούμε να σας προσφέρουμε λύση στην κάλυψη των παραπάνω κινδύνων, με εξειδικευμένες εταιρίες.

Μας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας και η άμεση εξυπηρέτησή σας όταν μας χρειαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και με το εξειδικευμένο τμήμα στο loipoi@promist.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα σας ενημερώσουμε για τα ασφάλιστρα πιστώσεν - εγγυήσεών σας...

Switch The Language

  Στην Promist Α.Ε. συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Ελληνικές και Διεθνείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

  200 συνεργαζόμενους ασφαλιστές και πράκτορες, με πάνω από 50.000 πελάτες, 1 υποκατάστημα και ένα γραφείο (1) σε συνεργασία με την Allianz.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  FCH link Βασ. Τσιτσάνη 33, Τρίκαλα, ΤΚ 42100
  FCH link Άνθιμου Γαζή 4, Λάρισα, ΤΚ 41222
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  FCH link 24310 77786
  EMAIL
  FCH link info@promist.gr